Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2022

RSIN: 8167 01 222
KVK: 41089913

1. Doelstelling en actueel beleid van de Stichting Vrienden van SWOVE

De doelstelling van de Stichting is:

 • Het genereren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE).
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Het actueel beleid van de Stichting Vrienden van SWOVE kan als volgt worden omschreven:

Het verrichten van werkzaamheden gericht op het verwerven van middelen om de continuïteit van SWOVE in de verdere toekomst mede te kunnen waarborgen.

SWOVE ondersteunt zelfstandig wonende, kwetsbare burgers. De focus richt zich daarbij vooral op ouderen. Het is belangrijk dat zij zolang mogelijk thuis kunnen wonen, leven en mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast ondersteunt SWOVE mantelzorgers, zodat zij hun zware taak kunnen blijven verrichten. De kerntaken van SWOVE richten zich vooral op preventie, signaleren, informeren, verwijzen, cliëntondersteuning en het versterken van het sociale netwerk. In de visie van SWOVE komt welzijn op de eerste plaats. Andere dienstverlening van SWOVE is: Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Informerende huis-bezoeken, Maaltijdvoorziening, Vrijwillig Terzijde, Informatiepunt Dementie, Dagopvang en Maatwerkvervoer. Met een team van 12 professionals en een netwerk van ruim 200 gedreven vrijwilligers zit SWOVE in de haarvaten van de Veldhovense samenleving.

SWOVE draait voor een groot deel op een subsidie van de gemeente Veldhoven. Naast deze subsidie is SWOVE financieel afhankelijk van de eigen bijdrage van cliënten, donaties, giften legaten, sponsoring en bijdragen uit sociaal maatschappelijke fondsen.

Tot de belangrijkste taken van de Stichting Vrienden van SWOVE behoren:

 • Het werven van gelden van fondsen
 • Het werven van donateurs
 • Het organiseren van activiteiten voor donateurs, zoals:
  • Het maken van een nieuwsbrief
  • Het verzorgen van lezingen
 • Het verzorgen van de publiciteit

Momenteel verkeert de Stichting Vrienden van SWOVE in een opstart fase en heeft nog geen geregistreerde Vrienden. De Stichting heeft in 2019 een folder gemaakt met daarin een zogenaamde Vriendenkaart. In 2020 bestaat SWOVE 50 jaar. In dit jubileumjaar zullen verschillende festiviteiten worden georganiseerd in de gemeente Veldhoven. Een mooie gelegenheid om te starten met het werven van Vrienden. Hierbij zal de nadruk komen te liggen op het meer maatschappelijk betrekken van de inwoners en bedrijven van Veldhoven bij het werk van SWOVE. Die betrokkenheid kan men dan tonen door het doen van een donatie.

Ons streven is erop gericht om jaarlijks een bedrag van € 25.000 aan Vrienden-donaties binnen te halen. Het doelvermogen is vooralsnog vastgesteld op € 50.000. De verkregen middelen zullen als volgt worden aangewend:

 • Het financieren van innovatieve projecten ten behoeve van onze cliënten, waarbij toetsing op impact en effectiviteit vaak risicoprofiel van ‘normale subsidie-verschaffing’ te boven gaan. Bij ‘gebleken succes’ zullen deze projecten onderdeel worden van de reguliere programmering en bijbehorende financiering.
 • Het mogelijk maken van het opzetten en uitnutten van vernieuwende samenwerkingsmodellen, zodat SWOVE meer een voortrekkers- / regierol kan invullen binnen het netwerk van ondersteuners van de kwetsbare ouderen in Veldhoven.
 • Het investeren in en ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van onze (toekomstige) vrijwilligers; het ‘kapitaal’ van SWOVE.
 • Het financieren van specifieke investeringen, zoals bijvoorbeeld ICT, Huisvesting, Externe communicatie, Training, e.d

2. Bestuur van de Stichting Vrienden van SWOVE

 1. Henk Coppens, Voorzitter
 2. Rob Goudvis, secretaris
 3. Tiny Renders, penningmeester
 4. Annelie Kwakkelaar, algemeen lid
 5. Ad Diepstraten, algemeen lid
 6. Peter Bakers, algemeen lid

3. Beheer van de middelen

De beschikbare middelen worden beheerd door de penningmeester. De geldmiddelen zijn ondergebracht bij de Rabobank Eindhoven – Veldhoven. Er worden geen middelen belegd in aandelen en/of obligaties.

4. Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. De onkosten die zij maken, zoals reiskosten, kunnen worden vergoed.