Gedragscode vrijwilligers
 1. SWOVE garandeert geheimhouding van vertrouwelijke zaken van de cliënt en verwacht dat de privacy van de cliënt door de vrijwilliger wordt gewaarborgd. De vrijwilliger gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding over alles wat hem/haar ter ore is gekomen over een cliënt, organisatie of mede vrijwilligers. Ook tijdens het onderlinge overleg dient er enkel privacygevoelige informatie verstrekt te worden indien deze functioneel is. Gegevens worden alleen in overleg met de cliënt aan derden verstrekt. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de werkzaamheden bij SWOVE.
 2. Indien overleg met andere instanties, bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening, noodzakelijk is dient de vrijwilliger zorgvuldig om te gaan met de te verstrekken informatie.
 3. De vrijwilliger is representatief voor de organisatie, zowel in kleding als gedrag.
 4. Discriminatie op grond van ras, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging wordt niet geaccepteerd. De vrijwilliger bejegent de cliënt respectvol
 5. Seksuele intimidatie en SWOVE gaan niet samen. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: het maken van seksuele toespelingen (zowel mondeling als schriftelijk); handtastelijkheden; het dwingen tot het verrichten van seksuele handelingen; het (open)trekken van/aan kleding; het demonstreren van lichaamsdelen met een duidelijke seksuele intentie
 6. De vrijwilliger zal van de cliënt geen geld of geschenken aannemen. Kleine, in het sociale verkeer gebruikelijke attenties, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag zijn toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan dat de vrijwilliger een gift of lening aan cliënt verstrekt.
 8. Ter bescherming van de eigen privacy bepaalt de vrijwilliger zelf of hij/zij zijn/haar adres en/of telefoonnummer aan de cliënt verstrekt. SWOVE doet dit niet.
 9. De vrijwilliger maakt geen afspraken met nieuwe cliënten buiten de coördinator om.
 10. Alcohol- of drugsgebruik is niet toegestaan tijdens de uitoefening van de vrijwilligerstaken.
 11. Bij diefstal beëindigt SWOVE direct de vrijwilligersovereenkomst en doet aangifte.