Exploitatieoverzicht 2019

Baten
Totaal 861.068
Lasten
Inkopen 145.876
Personeel 554.128
Afschrijvingen 11.267
Huisvestingslasten 32.642
Organisatiekosten 129.893
Overige kosten 2.356
Totaal 876.162
Exploitatieresultaat
Totaal -/- 15.094