Zelfredzaam zijn

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Ook wanneer ze niet meer alles zelf kunnen. Hulp van familie, buren, vrienden en vrijwilligers kan het verschil maken, soms geholpen door professionals. SWOVE faciliteert mensen op verschillende manieren om zoveel en zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Denk aan:

- Ouderenadvisering
- Cliëntondersteuning
- Omgaan met rouw en verlies
- Morgen gezond weer op kaart
- Welzijn op recept
- Informerende huisbezoeken
- De Veldhopper
- Maaltijdservice

Informerende huisbezoeken

Om ouderen op de hoogte te brengen van al hun mogelijkheden op het gebied van welzijn leggen wij informerende huisbezoeken af. Wanneer Veldhovenaren 80 of 85 jaar worden nodigen we hen met een verjaardagskaart uit voor zo’n bezoek.

In 2019 zijn 484 Veldhovenaren op deze manier aangeschreven. Met 155 van hen hebben we een gesprek gevoerd over mogelijkheden en voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze gesprekken werden gevoerd door geschoolde vrijwilligers.

Onze huisbezoeken leveren veel verwijzingen op naar de informele zorg, het steunpunt mantelzorg, de WMO, Veldhopper en Samen De Dag Door. De vrijwilligers verwijzen ouderen ook met grote regelmaat door naar de ouderenadviseur van SWOVE.
2017 2018 2019
Aangeschreven 391 537 484
Gevoerde gesprekken 154 179 155
Uitnodiging afgeslagen 201 291 223
Niet bereikbaar 36 67 106
Zullen we het samen vieren? Ook 75-jarigen willen we graag informeren over welzijn in Veldhoven. En dat doen we met een knipoog. Alle Veldhovenaren die geboren zijn in 1944 hebben in 2019 een uitnodiging ontvangen om gezamenlijk hun verjaardag te komen vieren op 25 juni of 2 juli. Gezellig in Bibliotheek Veldhoven met medewerking van de PVGE en de KBO. Van de 401 genodigden zijn 115 personen op de uitnodiging ingegaan. Tijdens deze bijeenkomsten leerden de aanwezigen over welzijn, wonen en zorg. Aansluitend werd hun kennis getest met behulp van een ludieke quiz. Feestelijk doch informatief!

Omgaan met rouw en verlies

Ouder worden betekent vaak ook te maken krijgen met verliezen. Bijvoorbeeld door een beperking, het wegvallen van naasten of pensionering. SWOVE heeft in 2019 een ouderadviseur geschoold om te ondersteunen bij verlieservaringen. Deze gesprekken worden als zeer waardevol ervaren. “Soms wordt het zo groot, dan is het fijn om met iemand te praten”

Maaltijdservice

21.489
21.721
19.987
2017
2018
2019


Rood = Maaltijden op eetpunten
Blauw = Thuismaaltijden

Een goede maaltijd zorgt ervoor dat zelfstandig wonende ouderen langer vitaal en fit blijven. De maaltijdservice van SWOVE voorziet hierin door gezonde en gevarieerde maaltijden aan te bieden. Kwetsbare ouderen kunnen thuis een warme of koelverse maaltijd ontvangen. Of kiezen om naar één van de vier eetpunten te komen. Hier kunnen ze in gezelschap van Een goede maaltijd zorgt ervoor dat zelfstandig wonende ouderen langer vitaal en fit blijven. De maaltijdservice van SWOVE voorziet hierin door gezonde en gevarieerde maaltijden aan te bieden. Kwetsbare ouderen kunnen thuis een warme of koelverse maaltijd ontvangen. Of kiezen om naar één van de vier eetpunten te komen. Hier kunnen ze in gezelschap van anderen genieten van een driegangenmenu. De eetpunten bieden naast een structuur in de dag ook de nodige sociale contacten. Voor ouderen, door ouderen
In 2019 zijn in totaal 19987 maaltijden verzorgd, thuis of op een eetpunt. Bij de uitvoering van deze dienstverlening zijn 73 vrijwilligers betrokken. Geheel belangeloos zetten zij zich in door het bezorgen of verzorgen van de maaltijd van kwetsbare ouderen. Bijzonder is dat onze vrijwilligers zelf ook vaak op leeftijd zijn. Voor ouderen, door ouderen dus.
'Je bent niet alleen bezorger, maar vaak ben je ook de enige die de oudere op een dag ontmoet.’ Signaalfunctie De maaltijdservice biedt meer dan maaltijden alleen. Voor veel ouderen vormen onze maaltijdbezorgers een regelmatig contact met de buitenwereld. Onze vrijwilligers zijn daarom heel goed getraind in het signaleren of alles nog in orde is. Niet-pluisgevoelens worden serieus genomen. Goed geschoold In 2019 organiseerde we drie deskundigheidsbevorderingen voor vrijwilligers van de maaltijdservice. Scholing door Patiëntenvereniging Diabetes over diabetes type 2. Uitleg over voedselveiligheid en hygiëne door de GGD-academie. En Veilig Verkeer Nederland heeft (on)veilige verkeerssituaties in Veldhoven besproken met onze vrijwilligers. Vrijwilligers ervaren deze trainingen als een belangrijke vorm van erkenning van hun werkzaamheden en vinden het relevant voor hun inzet als vrijwilliger. Gastvrouwen en -heren volgen de scholing voedselveiligheid van de GGD Klanttevredenheidsonderzoek Medio 2019 heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de 116 deelnemers van de maaltijdservice. Deelnemers geven een 7.6 voor onze algehele dienst. Keuzevrijheid en variatie van de maaltijd zijn verbeterpunten. Hier gaan we in 2020 ook naar kijken. De dienstverlening van maaltijdrijders, gastvrouwen en -heren worden zeer goed beoordeeld. Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek
Cijfer
Beoordeling Maaltijdservice 7,6
Dienstverlening maaltijdrijders 8,6
Dienstverlening gastvrouwen, -heren 9

Het aantal aanmeldingen vanuit huisartsen en praktijkondersteuners is relatief laag. Hier liggen nog kansen.

De Veldhopper

Budgetafspraak (2017-2019) 2017 2018 2019
Aantal ritten 3307 4300 4373 4089
Aantal vervoerde personen 4574 6082 5557 5030
Aantal vrijwillige chauffeurs 25 25 34 30
Aantal cliënten n.v.t. 75 79 51

Veldhopper is een vervoersdienst op maat voor kwetsbare (oudere) inwoners van Veldhoven. SWOVE coördineert alle aanvragen en werkt daarbij volledig met vrijwillige chauffeurs. Zij worden daarbij goed geschoold in het omgaan met deze fragiele doelgroep. Daling aantal ritten, wel vaker gebruikt
In 2019 is het aantal ritten (-6,5 %) en het aantal vervoerde personen (-9,5%) gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Dit heeft mede te maken met een verhuizing van onze dagbesteding Samen De Dag Door, waarbij tijdelijk minder cliënten konden deelnemen. Deze cliënten maken vaak gebruik van de Veldhopper.
Chauffeurs zijn een aandachtspunt Het wordt steeds moeilijker om nieuwe chauffeurs te vinden. Ook zijn de huidige vrijwilligers, door omstandigheden, minder beschikbaar om te rijden dan voorheen. Daarom zijn we selectiever bij het aannemen van klanten. Want naast de Veldhopper kunnen mensen soms ook met de vervoersdienst van Cordaad Welzijn. Daar stemmen we geregeld onze diensten mee af zodat we niks dubbel doen.

Ouderenadvisering

Pensionering, eenzaamheid, ziekte, dementie, partnerverlies en andere levensloopgebeurtenissen kunnen je zelfvertrouwen flink aantasten en je eigen kracht ondermijnen. Als dit voelbaar wordt, krijgt de ouderenadviseur van SWOVE vaak een seintje. Van de cliënt zelf of van bijvoorbeeld de huisarts, zorgorganisatie of naar aanleiding van het informerend huisbezoek. En steeds vaker ook vanuit een buurt- of wijknetwerk. Ouderenadviseur in gesprek
Onze ouderenadviseurs gaan het gesprek aan, gericht op het herstel van zelfvertrouwen, veerkracht en het versterken van het sociale netwerk. Ze inventariseren welke vorm van ondersteuning het beste past bij de cliënt en welk deel daarvan ingevuld kan worden door mantelzorgers, kennis, buurt en wijk. In principe werken ze vraaggestuurd.
Onze kennis is breed
De ouderenadviseurs van SWOVE hebben veel kennis in huis. Ze laten zich regelmatig scholen op diverse gebieden als rouw en verlies, grip en glans, huiselijk geweld en nieuwe generatie ouderenzorg. Ook is er een Specialist Eenzaamheid binnen het team. Deze kennis wordt ingezet in gesprekken, maar ook bij het verzorgen van kennissessies voor samenwerkende partijen en de vele vrijwilligers van SWOVE.
2017 2018 2019
Aantal cliënten 449 432 391
Aantal gevoerde gesprekken* 980 948 1038
* Met de cliënt, diens mantelzorger, zorgorganisaties, huisartsen, gemeente e.d. Langer thuis en eenzaamheid De afgelopen jaren is er een sterke nadruk gekomen op programma’s gericht op langer thuis wonen, omgaan met eenzaamheid en dementie. Dit zien we ook terug in de vragen die bij onze ouderenadviseurs binnenkomen. Vragen gaan minder over vervoer, woningaanpassingen, WMO en thuisondersteuning. En des te meer over dementie, eenzaamheid, dagbesteding, mantelzorg en ondersteuning tijdens de terminale fase. Verbinding Verbinding SWOVE is samen met diverse partners bezig te onderzoeken wat er binnen de Veldhovense gemeente leeft om zo tot een maatwerkaanpak te komen. De eerste samenwerkingsovereenkomsten zijn gericht op eenzaamheid, dementie en steunnetwerken.

Morgen gezond weer op kaart

Medio 2019 is de “Morgen gezond weer op kaart” geïntroduceerd, een tool om het ondersteunend netwerk van de cliënt in kaart te brengen. En een cliënt eenvoudig wegwijs te maken in alle Veldhovense voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. Ouderenadviseurs van SWOVE hebben deze kaart in samenwerking met gemeente Veldhoven als pilot ingezet bij huisbezoeken en cliëntgesprekken. Na een eerste evaluatie zijn de signalen en gebruiksvriendelijkheid verbeterd en het eindproduct mag er zijn. Reacties van ouderen zijn over het algemeen erg positief.

Cliëntondersteuning

De ouderenadviseurs van SWOVE zijn inzetbaar als cliëntondersteuner. Zij helpen kwetsbare ouderen om de regie over het eigen leven te behouden en/of ondersteunen hun mantelzorgers. Cliëntondersteuners voorzien de cliënten van informatie en advies en staan hen zonodig bij wanneer er gesprekken met andere maatschappelijke instanties gevoerd worden. Daarnaast ondersteunen zij de doelgroep bij het oplossen van complexere vraagstukken wanneer men daar zelf niet meer uitkomt.

Welzijn op recept

Huisartsen en praktijkondersteuners zien veel mensen met psychosociale klachten. Met Welzijn op recept hebben zij de mogelijkheid om cliënten direct door te verwijzen naar diensten van SWOVE. Een sociale oplossing dus naast medicatie of eerstelijnszorg. SWOVE werkt hierbij samen met huisartsen (eerstelijns), wijknetwerken en bouwteams. Het individuele contact is goed en we weten elkaar prima te vinden als dit nodig is.